Naar begin

Privacyverklaring

Bij Vechtsportschool Hyun Moo Culemborg vinden we het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Hyun Moo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit statement leggen we uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Als u vragen heeft na het lezen van dit statement, kunt u deze per e-mail stellen of via het contactformulier.

In de onderstaande tabel kunt u zien met welk doel wij welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Gegevensverwerking

Doel Persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontwanger(s)
Ledenadministratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van het lidmaatschap Bestuur Hyun Moo
Communicatie over lessen, seminars, evenementen, de club en dergelijke
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van het lidmaatschap Bestuur Hyun Moo
Uitvoering en/of uitgeving van bestellingen
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Lengte, maat
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van het lidmaatschap
 • Bestuur Hyun Moo
 • Leverancier
 • Transport bedrijf

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van cookies om zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Verder wordt er geen data verzameld die gerelateerd kan worden aan een natuurlijk persoon.

Verstrekking aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Hyun Moo uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, of wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel hierboven treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij hier schriftelijk toestemming voor gegeven is.

Minderjarigen

We verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger, of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Hyun Moo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt het recht om inzage in uw persoonsgegevens te vragen (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of AVG, niet verplicht is deze inzage te verschaffen) en om te verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Voor een dergelijk verzoek dient u zich te identificeren. Als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd, zal Hyun Moo deze verwijdering ook doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van ons hebben ontvangen.

Klachten

Als u een klacht hebt, helpen we u graag verder. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met:

Michael Bullee
E-mail: m.bullee@hyunmoo.nl